Home » Algemene leverings voorwaarden
Alg. voorwaarden
Acrobat reader PDF
KvK: 37114045

Algemene leverings voorwaarden.

Gedeponeerd 13 September 2004, Regiokantoor Alkmaar K.v.K: 37114045

1. Begripsomschrijvingen

1.1 Mediacontact: Bedrijvendatabank ten behoeve van adverteerders en uitgevers
ontwerpen, onderhouden en hosten van websites, domeinregistratie
zoekmachine optimalisatie.
1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met Mediacontact een
overeenkomst is aangegaan voor de levering van produkten en/of het uitvoeren
van diensten.
1.3 Overeenkomst: Iedere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst die tussen
Mediacontact en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling
dienaangaande, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
1.4 Produkten en diensten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomst(en).
1.5 Offertes: Voorstellen van Mediacontact aan de opdrachtgever tot het aangaan
van een overeenkomst, alsmede aanbiedingen voor calculaties, begrotingen
of prijsopgaven.
1.6 Opdrachtbevestiging: Een door Mediacontact verstrekte, schriftelijke of mondelinge
verklaring dat een overeenkomst is afgesloten met de opdrachtgever.

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Mediacontact gesloten
overeenkomsten.
2.2 De algemene voorwaarden of de daarmee vergelijkbare regelingen van de
opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Offertes, aanbiedingen, overeenkomst

3.1 Offertes van Mediacontact zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen
worden aanvaard. Een offerte vervalt uiterlijk 1 maand nadat deze door
Mediacontact is uitgebracht.
3.2 Overeenkomst inzake webhosting, domeinregistratie, email, spam- virusfilters
en zoekmachineoptimalisatie betreftde minimale overeenkomst minimaal geldig voor
de periode van één jaar, deze wordt stilzwijgend verlengd met eveneens de zelfde
periode van één jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3.3 Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Mediacontact kunnen zowel mondeling
als schriftelijk worden aangegaan. De opdrachtgever kan slechts rechten ontlenen aan
de overeenkomst, indien Mediacontact een schriftelijke opdrachtbevestiging verstrekt.
3.4 Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de oorspronkelijke overeenkomst
gelden slechts indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
3.5 Alle opgaven door Mediacontact van specificaties en/of andere aanduidingen van
produkten en diensten zijn met zorg gedaan. Mediacontact kan echter niet instaan dat
zich terzake geen afwijkingen kunnen voordoen.
3.6 Cliënt dient ten alle tijde opdrachtgever na het verstrekken van de zoekmachine-
optimalisatie opdracht de faciliteiten te bieden om haar verrichtingen adequaat zonder
praktische belemmering voor de noodzakelijke uitvoering voor deze danwel schade
te veroorzaken tijdens de overeengekomen optimalisatieperiode van betreffende
relatie / website(s).
Iedere zelfstandige mutatie binnen de website(s) / domein(en) dan wel externe factoren
relatiehoudend met deze dient binnen de overeengekomen optimalisatie periode vooraf
schriftelijk met Mediacontact te worden afgestemd en eveneens schriftelijk goedkeuring
van Mediacontact te verkrijgen. Herstelwerkzaamheden als ook gederfde zoekterm(en)
resultaten zullen volledig op de opdrachtgever worden verhaald over de overeengekomen
optimalisatie periode van maximaal zegge 50 Euro per zoekwoord per maand.

4. Annulering

4.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Mediacontact
met de uitvoering is begonnen mits de opdrachtgever de voor Mediacontact hierdoor
ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door
Mediacontact geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die Mediacontact
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, zulks uitsluitend en bindend door
Mediacontact vast te stellen.
4.2 Cliënt dient ten allentijde de opzegging middels aangetekend schrijven kenbaar
te maken met een opzegtermijn volgens artikel ( 3.2 ) waarbij Mediacontact binnen
5 dagen bevestiging aan cliënt zal bevestigen ten einde misverstanden inzake de
beeindiging van de overeenkomst uit te sluiten.
4.3 Bij beindiging optimalisatie overeenkomst zal opdrachtgever haar optimalisatie
verrichtingen ongedaan maken, zowel binnen de website van cliënt als ook externe-
factoren die met het optimalisatie proces zijn verbonden.
Cliënt is gehouden deze o.a. geoptimaliseerde website pagina´s en aangebrachte
website structuur t.b.v. het optimalisatie traject middels bijvoorbeeld oude backup
nimmer te gebruiken voor haar website(s) danwel aan derden te verstrekken.
4.4 Indien cliënt niet blijkt te voldoen aan de voorwaarden volgens lid ( 4.3 ) is
Mediacontact gerechtigd cliënt voor zegge 500 euro excl. BTW per maand per
website te belasten, overeenkomstig de periode van het oneigenlijk gebruik welke
per direct opeisbaar is zonder tussenkomst van derden.
Eventuele gerechtelijke kosten bij ingebreke stelling komen in het geheel voor
rekening van de cliënt / debiteur.

5. Prijzen en tarieven

5.1 Alle prijzen en tarieven van Mediacontact zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)
en andere door de overheid opgelegde heffingen.
5.2 De door Mediacontact opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform in
de overeenkomst vastgelegde specificaties.
5.3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte
van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding
vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.
5.4 Indien tussen Mediacontact en de opdrachtgever geen prijs is overeengekomen, zal de
prijs worden vastgesteld conform de door Mediacontact gehanteerde tariefkaart of
op nacalculatie.

6. Prijs- en tariefswijzigingen

6.1 Mediacontact is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich een
of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst
voordoen: stijgen de kosten van de materialen, halffabrikanten, fabrikanten en/of
diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de
verzend- en transmissiekosten, van lonen van werkgeverslasten van sociale- en volks-
verzekeringen, van fiscale heffingen, van de met de arbeidsvoorwaarden gemoeide
kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande heffingen van de overheid
op grondstoffen, materialen, produkten energie of reststoffen, een wijziging in de
valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het vernoemde
vergelijkbaar zijn.
6.2 Indien de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst onduidelijke
teksten, kopij, schetsen, tekeningen, modellen, foto's, etc. Ondeugdelijke informatie-
dragers, computerprogrammatuur, databestanden of in andere zin ondeugdelijke
materialen en/of produkten of op ondeugdelijke wijze aan Mediacontact levert
waardoor Mediacontact genoodzaakt wordt tot het verrichten van meer werkzaam-
heden en/of het maken van meer kosten, dan is Mediacontact gerechtigd de
overeengekomen prijs te verhogen met deze kosten, en/of de aan de werkzaamheden
verbonden kosten zulks uitsluitend te beoordelen door Mediacontact
6.3 Mediacontact is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk te
verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen
specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties. Mediacontact zal
binnen redelijke grenzen hieraan meewerken, indien de te verrichten prestatie niet
wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie.
6.4 Mediacontact kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen.
Met inachtneming van deze voorwaarden zijn overeengekomen prijzen echter geldend
voor de overeenkomst.

7. Betaling

7.1 De opdrachtgever zal de hem krachtens de overeenkomst in rekening gebrachte
bedragen, effectief in de valuta vermeld binnen 8 dagen na factuurdatum aan
Mediacontact betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting
te kunnen beroepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
De bedragen dienen op een door Mediacontact aan te wijzen bankrekening te worden
gestort dan wel ten kantore van Mediacontact à contant te worden voldaan.
7.2 Mediacontact is gerechtigd bij een overeengekomen prestatie in gedeelten, na
(op)levering van ieder gedeelte dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
       De kosten voor de gehele overeenkomst kunnen door Mediacontact in één keer in
rekening worden gebracht.
7.3 Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever
in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen
uit welke hoofde dan ook, van Mediacontact op de opdrachtgever direct opeisbaar.
7.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze wegens
de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf het
moment van overschrijden van de betalingstermijn, de wettelijke rente verschuldigd.
Mediacontact is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen
over elke maand of een gedeelte van daarvan waarin de opdrachtgever zijn
verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
7.5 Bij een niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever
naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een
volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten
daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom
met rente met een minimum van zegge 50, Euro.
7.6 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter voldoening
van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen, die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft
op een andere factuur.

8. Levering

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatse waar
Mediacontact haar bedrijf uitoefent.
8.2 Mediacontact is niet gehouden in gedeelten produkten te leveren of diensten
te verrichten.
8.3 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de
levering krachtens de overeenkomst. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn
aangemaand in verzuim zijn, indien hij de te leveren produkten en/of diensten niet
in ontvangst neemt c.q. accepteert.
8.4 Iedere levering door Mediacontact aan de opdrachtgever geschiedt onder
voorbehoud van het eigendom, totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan
waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van
rente en kosten.
8.5 Indien vervoer of transmissie van te leveren zaken is overeengekomen
geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
De opdrachtgever draagt het risico tijdens het transport. Onder vervoer wordt
mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en/of andere
netwerken en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig
technisch middel.

9. Leveringstermijn

9.1 Een door Mediacontact opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve
strekking. Mediacontact is eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke
heeft gesteld.
9.2 De binding van Mediacontact aan een overeengekomen uiterste termijn van levering
vervalt indien de opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van de opdracht
wenst aan te brengen.
9.3 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Mediacontact
gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een
tijdige levering mogelijk te maken.
9.4 Bij niet-naleving van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is een overeen-
gekomen termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim
zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Mediacontact nodig is.
Mediacontact is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten
bevoegd nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit
verzuim hersteld. Daarna zal Mediacontact de overeenkomst binnen redelijke
termijn uitvoeren.

10. Inspectie en klachten

10.1 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na (op)levering te onderzoeken
of Mediacontact de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden
Mediacontact er terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk van in kennis
te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
10.2 Mediacontact is gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in plaats van een eerder
ondeugdelijke prestatie te stellen.
10.3 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de
opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld
in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
10.4 De prestatie van Mediacontact geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk
indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft
genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of beschikbaar
gesteld.
10.5 Mediacontact is niet verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen
of teksten of materialen of informatiedragers die door de opdrachtgever zijn
verstrekt.
10.6 Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na de ontvangst van een factuur van
Mediacontact schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs
wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

11. Inhoud en wijziging overeenkomst

11.1 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud
en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door
Mediacontact niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties
of andere mededelingen.

12. Auteursrechten, intellectueel eigendom

12.1 De opdrachtgever garandeert Mediacontact dat door de nakoming met name door
het openbaar of toegankelijk maken van databestanden en/of informatiedragers
geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden.
De opdrachtgever vrijwaart Mediacontact zowel in- als buiten rechte voor alle
aanspraken die derden krachtens de wet of overeenkomst geldend kunnen maken.
12.2 De opdrachtgever verkrijgt na levering door Mediacontact het niet-exclusieve recht
tot gebruik van de door Mediacontact in het kader van de overeenkomst
vervaardigde werken in de zin van enige geldende Auteurswet of regelgeving
daaromtrent.
12.3 De opdrachtgever verkrijgt in geen geval enig recht van intellectueel eigendom
met betrekking tot het geleverde. De intellectuele eigendomsrechten berusten
bij Mediacontact en/of haar toeleveranciers.

13. Overmacht

13.1 Indien Mediacontact door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet
aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming
van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
13.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden of langer duurt, hebben beide partijen
het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden
voorzover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
13.3 Ingeval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schade-
vergoeding.
13.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Mediacontact onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming
van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Mediacontact kan worden
verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook gerekend
problemen bij toeleveranciers van Mediacontact, transport en/of transmissie-
faciliteiten en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Mediacontact uit hoofde van de overeenkomst met de
opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de
overeengekomen prijs in relatie tot de contractperiode.
14.2 Mediacontact is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat
doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
14.3 Mediacontact is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving
verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever.
14.4 De opdrachtgever vrijwaart Mediacontact uit hoofde van de overeenkomst voor
aanspraken van derden.

15. Ontbinding van de overeenkomst, verzuim

15.1 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor
hem uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van Mediacontact
voortvloeien is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is
Mediacontact gerechtigd de uitvoering van alle afgesloten overeenkomsten met de
opdrachtgever direct op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
15.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding
van het bedrijf of organisatie van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten
met de opdrachtgever en rechtswege zijn ontbonden, tenzij Mediacontact de
opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele
overeenkomst of gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is Mediacontact
gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende
overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van
de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande, schriftelijke
toestemming van Mediacontact.

17. Toepassing recht, geschillen

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht
van toepassing.
17.2 Alle geschillen, ontstaan uit de Algemene Voorwaarden of overeenkomsten zullen
zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem met
dien verstande dat Mediacontact het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig
tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere bevoegde rechtelijke
colleges.